ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 125  din  31 iulie 2014

privind aprobarea unei asocieri  cu Fundaţia Şcolii nr.4 „GAUDEAMUS” Piatra-Neamţ pentru realizarea unei acţiuni de interes judeţean

 

         Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 9843/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării Fundaţiei Şcolii nr.4 „GAUDEAMUS” Piatra-Neamţ nr. 568/2014;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 9843/2014 al Direcţiei generale buget finanţe şi al Direcţiei juridice, relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile şi amendamentele formulate în şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1)Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Fundaţia Şcolii nr.4 „GAUDEAMUS” Piatra-Neamţ, în vederea realizării proiectului „Interferenţe culturale şi educaţionale în spaţiu românesc” în colaborare cu instituţii culturale şi de învăţământ din Republica Moldova, în perioada  august 2014 – iulie 2015.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării acţiunii de la alin. (1), în cuantum de 10.000 lei.

   (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Fundaţia Şcolii nr.4 „GAUDEAMUS” Piatra-Neamţ, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Direcţia generală buget finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică, relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor, instituţiilor publice şi altor persoane interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

p.PREŞEDINTE

VICEPREŞEDINTE

Emilia ARCAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU