ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 125 din 9 iunie 2016

privind aprobarea unei asocieri cu Uniunea Artiştilor Plastici din România –

Filiala Piatra Neamţ

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr.10.324/2016 a doamnei Emilia Arcan, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitărilor nr. 18 şi 25/2016 ale Uniunii Artiştilor Plastici din România – Filiala Piatra Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 10.324/2016 al Direcţiei generale buget finanţe, Direcţiei de management şi Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(5), lit.„a”, pct.1, alin.(6) lit.”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Uniunea Artiştilor Plastici din România – Filiala Piatra Neamţ, în vederea realizării unei acţiuni de interes public judeţean, respectiv organizarea Taberei de arte plastice ”Victor Brauner”, ediţia a V-a, ce va avea loc în perioada 18 – 27 iulie 2016, în comuna Tazlău, acţiune ce se va finaliza cu o expoziţie a lucrărilor realizate organizată în perioada 1-15 octombrie 2016, în municipiul Piatra Neamţ, judeţul Neamţ.

 (2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării proiectului prevăzut la alin.(1), în cuantum de 15.000 lei.

    (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Uniunea Artiştilor Plastici din România – Filiala Piatra Neamţ, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică şi relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

Art.3:  Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

PREŞEDINTE

Ec. Emilia ARCAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra-Neamţ

Nr. 125

09/06/2016