HOTĂRÂRE

Nr. 126 din 22.07.2011

privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul II al anului 2011

 

              Consiliul Judeţean Neamţ;

 Având în vedere dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1865/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2011.

Examinând expunerea de motive nr. 8.528/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

          Văzând raportul de specialitate nr. 8.528/2011 al Direcţiei generale buget, finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

          În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE :

 

              Art.1: Se aprobă execuţia bugetului local al Judeţului Neamţ la data de 30.06.2011, pe total şi pe secţiuni, conform anexei A care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:Se aprobă execuţia bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 30.06.2011, pe total şi pe secţiuni, conform anexei B care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor si instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREȘEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

                                                                                                                                  Contrasemnează

                                                                                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                 Mihaela IGNATOVICI – LAZĂR