HOTĂRÂRE

Nr.126 din 28.09.2012

privind modificarea şi prelungirea unor acorduri de asociere

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

 Având în vedere prevederile Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare;

 Examinând expunerea de motive nr. 11.629/2012 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitărilor nr. 114/2012 a Asociaţiei Sportive ”Handbal Club Municipal Roman”, nr. 38/2012 a Volei Club Unic Piatra- Neamţ şi nr. 47/2012 a Volei Club Municipal LPS Piatra- Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 11.629/2012 al Direcţiei generale buget finanţe şi al Serviciului juridic, contencios, relaţii publice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă prelungirea acordului de asociere dintre Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, şi Asociaţia Sportivă ”Handbal Club Municipal Roman”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.136/2008, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor activităţi de interes judeţean, pe o perioadă de un an, respectiv până la data de 30.09.2013, contribuţia financiară a Consiliului Judeţean Neamţ urmând a fi în cuantum de 15.000 lei/lună.

Art.2: Se aprobă prelungirea acordului de asociere dintre Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, şi Volei Club Unic Piatra- Neamţ, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.137/2008, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor activităţi de interes judeţean pe o perioadă de un an, respectiv până la data de 30.09.2013, contribuţia financiară a Consiliului Judeţean Neamţ urmând a fi în cuantum de 15.000 lei/lună.

Art.3: Se aprobă prelungirea acordului de asociere dintre Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, şi Volei Club Municipal LPS Piatra- Neamţ, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.138/2008, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor activităţi de interes judeţean pe o perioadă de un an, respectiv până la data de 30.09.2013, contribuţia financiară a Consiliului Judeţean Neamţ urmând a fi în cuantum de 15.000 lei/lună.

Art.4: (1) Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Serviciul juridic contencios, relaţii publice va lua măsurile ce se impun în vederea redactării şi semnării actelor adiţionale la acordurile de asociere menţionate anterior.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ            

 

                                                              CONTRASEMNEAZĂ

                                  SECRETARUL JUDEŢULUI

                                               Cristina MITITELU