ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                                                                                           

HOTĂRÂRE

Nr. 126 din 26 iulie

privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de director-manager al Bibliotecii Judetene ”G. T. Kirileanu” Neamt

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

           Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 8.829/2013 a domnului Culiță Tărâță, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza procesului verbal nr. 8.685/2013 al comisiei de concurs;

Văzând raportul de specialitate nr. 8.829/2013 al Biroului Resurse Umane, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

       În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (2) lit. ”e” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă rezultatul final al concursului de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de director-manager al Bibliotecii Județene ”G. T. Kirileanu” Neamț, consemnat în procesul verbal nr. 8.685/2013 al comisiei de concurs.

Art.2: Domnul Adrian Alui- Gheorghe se numeşte în funcţia de director-manager al Bibliotecii Județene ”G. T. Kirileanu” Neamț pentru o perioadă de  5  ani, începând cu data de 1 septembrie 2013.

Art.3: Se aprobă proiectul de management depus de către domnul Adrian Alui- Gheorghe în cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului de director-manager al Bibliotecii Județene ”G. T. Kirileanu” Neamț, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Biroul Resurse Umane şi Serviciul Juridic Contencios, Relații Publice vor asigura încheierea contractului de management până la termenul prevăzut la art. 2.

Art.5: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor, autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiță TĂRÂȚĂ

 

 

                                                                                          Contrasemnează:                                       

                                                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI                                             

                                                                                     Daniela SOROCEANU