ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 126 din  30 iunie 2015

privind aprobarea evenimentelor de turism organizate de Consiliul Judeţean Neamţ în semestrul II al anului 2015

 

 

            Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr.10.954/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 10.954/2015 al Serviciului Turism şi al Direcţiei Generale Buget Finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (1) lit.”b” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă evenimentele de turism ce se vor organiza de Consiliul Judeţean Neamţ în semestrul II al anului 2015, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:Direcţia generală buget, finanţe şi Direcţia Generală de Dezvoltare Judeţeană vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3:Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI,

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 126.PDF