HOTĂRÂRE

Nr. 127 din 28.09.2012

privind aprobarea încheierii unui act adiţional la un contract de concesiune

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Codului civil;

Examinând expunerea de motive nr. 8.127/2012 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr. 411/2012 a Societăţii Comerciale AG SAN INVEST S.R.L.;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 8.127/2012 al Direcţiei generale buget, finanţe şi Serviciului juridic, contencios, relaţii publice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (4) lit. ”a” şi  ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă încheierea unui act adiţional la contractul de concesiune nr. 2.676/236/2010 încheiat între Consiliul Judeţean Neamţ şi S.C. AG SAN INVEST S.R.L., conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

                                                         PREŞEDINTE

                                                                            Culiţă TĂRÂŢĂ

 

     Contrasemnează:

                                                                                                  SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                                             Cristina MITITELU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 127.PDF