ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                       

HOTĂRÂRE

Nr. 127 din 26 iulie 2013

privind aprobarea unei asocieri cu Clubul Sportiv Ecvestru Piatra Neamţ în vederea organizării unor competiţii ecvestre

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 8607/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr. 32/2013 a Clubului Sportiv Ecvestru Piatra Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 8607/2013 al Direcţiei generale buget, finanţe şi Serviciului juridic, contencios, relaţii publice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Clubul Sportiv Ecvestru Piatra Neamţ, în vederea organizării unor competiţii ecvestre, respectiv Trofeul ”Virgil Bărbuceanu” şi Finala Campionatului Naţional de Seniori, competiţii care vor avea loc în intervalul 14-18 august 2013, în municipiul Piatra Neamţ, judeţul Neamţ.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ pentru organizarea competiţiilor prevăzute la alin.1, în cuantum de 20.000 lei.

   (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Clubul Sportiv Ecvestru Piatra Neamţ, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Serviciul juridic, contencios, relaţii publice va lua de urgenţă măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Biroului Secretariat și Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

                                          CONTRASEMNEAZĂ:

                                SECRETARUL JUDEŢULUI

                             Daniela SOROCEANU