ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 127  din  30 iunie 2015

privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Bibliotecii Judeţene ”G.T.Kirileanu” Neamţ

 

             Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii – cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

 Examinând expunerea de motive nr. 10.620/2015 a domnului Constantin Iacoban,  preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.1.410/2015 a Bibliotecii Judeţene ”G.T.Kirileanu” Neamţ;

            Văzând raportul de specialitate comun nr. 10.620/2015 al Direcţiei Generale Buget Finanţe şi al Biroului Resurse Umane, procesul-verbal al şedinţei Consiliului de administraţie al Bibliotecii Judeţene ”G.T.Kirileanu” Neamţ nr. 5/2015, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

            În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Bibliotecii Judeţene ”G.T.Kirileanu” Neamţ – anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 76/2015 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Bibliotecii Judeţene ”G.T.Kirileanu” Neamţ, în sensul transformării funcţiei prevăzute la poziţia 29, de bibliotecar debutant, studii superioare, din cadrul Secţiei de carte pentru copii şi Ludotecă „Ion Creangă”, în bibliotecar, studii superioare, grad profesional II.

Art.2: Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 01 iulie 2015, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

Art.3: Biroul resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ şi conducerea Bibliotecii Judeţene ”G.T.Kirileanu” Neamţ vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului  Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI,

Daniela SOROCEANU