ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 127 din 9 iunie 2016

privind modificarea statului de funcţii al Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Roman

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

          Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.10.564/2016 a doamnei Emilia Arcan, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 1406/2016 a Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Roman;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 10.564/2016 al Direcţiei de management şi al Direcţiei Generale Buget-Finanţe, procesul verbal al şedinţei Consiliului consultativ al Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Roman desfăşurată în data de 11 mai 2016,  precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.”c”şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

        Art.1: Se modifică statul de funcţii al Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Roman, aprobat potrivit anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

a.       Postul de asistent medical debutant, studii postliceale, poziţia 35 în statul de funcţii se transformă în asistent medical, studii postliceale;

b.      Postul de muncitor calificat (bucătărie), studii generale, treapta profesională III, poziţia 82 în statul de funcţii, se transformă în muncitor calificat (bucătărie), studii generale, treapta profesională II.

     Art.2: (1) Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 16 iunie 2016, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

           (2) Direcţia de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, precum şi Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Roman vor dispune măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitoruluii oficial al judeţului.

 

PREŞEDINTE

Ec. Emilia ARCAN

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra-Neamţ

Nr. 127

09/06/2016