HOTĂRÂRE

Nr.128 din 22.07.2011

privind aprobarea unei asocieri cu Clubul Sportiv Ecvestru Piatra Neamţ în vederea organizării unor competiţii ecvestre

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 8692/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr. 24/2011 a Clubului Sportiv Ecvestru Piatra Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 8.692/2011 al Direcţiei juridice ţi Direcţiei generale buget, finanţe, precum ţi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” ţi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările ţi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŢTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Clubul Sportiv Ecvestru Piatra Neamţ, în vederea organizării unor competiţii ecvestre, respectiv Trofeul ”Virgil Bărbuceanu” şi Finala Campionatului Naţional de Seniori, competiţii care vor avea loc în intervalul 12-14 august 2011, în municipiul Piatra Neamţ, judeţul Neamţ.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, în cuantum de 20.000 lei.

   (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ ţi Clubul Sportiv Ecvestru Piatra Neamţ, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere până la data de 01.08.2011.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Biroului Secretariat ţi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

                                                             CONTRASEMNEAZĂ:

                                SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                       Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR