HOTĂRÂRE

Nr. 128 din 28.09.2012

pentru modificarea organigramei şi statului de funcţii aferente aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ 

 

             Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice şi ale Ordinului comun al Ministrului Administraţiei şi Internelor şi al Ministrului Finanţelor Publice nr 286/2987/2011 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pentru anul 2012, repartizat pe judeţe şi municipiul Bucureşti;

 Examinând expunerea de motive nr. 11.338/2012 a domnului Culiţă Tărâţă,  preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

            Văzând raportul de specialitate comun nr. 11.338/2012 al Direcției Generale Buget, Finanțe și al Biroului Resurse Umane,  precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

            În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea organigramei şi statului de funcţii aferente aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 122/2010- anexele nr. 1a şi 1b, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

              1) o funcţie contractuală vacantă de referent, studii medii de la Cabinetul Preşedintelui (poziţia nr. 45 din statul de funcţii) se transformă în funcţia de consilier, studii superioare;

2) o funcţiepublică vacantă de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Biroului Achiziţii Publice ( poziţia nr. 196 din statul de funcţii) se transformă în consilier, clasa I, grad profesional superior;

3) un post de inspector de specialitate, studii superioare, grad profesional IA din cadrul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial al Serviciului Coordonare Consilii Locale ( poziţia nr. 24 din statul de funcţii) se mută la Serviciul Turism din cadrul Direcţiei Generale de Dezvoltare Judeţeană.

Art.2: Modificările prevăzute la art.1 sunt valabile sub condiția încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

Art.3: Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 01 octombrie 2012.

       Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului  Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

            Contrasemnează

                                                                              SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                               Cristina MITITELU