ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 128 din 31 iulie 2014

privind modificarea acordului de asociere încheiat cu Handbal Club Feminin Piatra Neamţ

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

  Având în vedere prevederile Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare;

 Examinând expunerea de motive nr. 10.186/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitărilor nr. 115 şi nr. 116/2014 ale Handbal Club-Feminin Piatra-Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 10.186/2014 al Direcţiei juridice, relaţii internaţionale şi Direcţiei generale buget, finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile şi amendamentele formulate în şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.I:  Se aprobă modificarea Acordului de asociere încheiat între Judeţul Neamţ şi Handbal Club Feminin Piatra-Neamţ, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.31/2014,  după cum urmează:

1. art.IV, pct.4.1, lit.a -Obligaţiile Consiliului Judeţean Neamţ- se modifică, urmând a avea următorul conţinut:

4.1.a. să aloce trimestrial suma de 30.000 lei ( respectiv 10.000/lună), până la data  de 20 a primei luni din trimestru, pentru perioada 1.04.2014- 31.12.2014, în scopul sprijinirii echipei Handbal Club Feminin Piatra-Neamţ, în vederea dezvoltării sportului de performanţă la nivelul judeţului Neamţ.”

2. art.IV, pct 4.2, lit.c -Obligaţiile Handbal Club Feminin Piatra-Neamţ- se modifică, urmând a avea următorul conţinut:

4.2.c. să pună la dispoziţia Direcţiei generale buget, finanţe şi Compartimentului audit public intern din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, trimestrial, până la data de 10  a primei luni din trimestru, documentele legate de modul de cheltuire a sumelor alocate de către acesta pentru trimestrul anterior, cu menţiunea că sumele justificate nu au mai fost decontate la alt finanţator, în caz contrar, urmând a restitui suma primită.”

Art.II: Direcţia juridică, relaţii internaţionale va dispune de urgenţă măsurile necesare încheierii actului adiţional la acordul de asociere prevăzut la art.I, iar Direcţia generală buget finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.III: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

p. PREŞEDINTE

VICEPREŞEDINTE

Emilia ARCAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL JUDEŢULUI

 Daniela SOROCEANU