ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 128 din  30 iunie 2015

privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Teatrului Tineretului Piatra Neamţ

 

            Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr.21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic,  şi ale Legii – cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

 Examinând expunerea de motive nr.10.480/2015 a domnului Constantin Iacoban,  preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 769/2015 a Teatrului Tineretului Piatra Neamţ;

            Văzând raportul de specialitate comun nr. 10.480/2015 al Direcţiei Generale Buget Finanţe şi al Biroului Resurse Umane, procesul-verbal al şedinţei Consiliului administrativ al Teatrului Tineretului Piatra Neamţ din data de 15.06.2015, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

            În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Teatrului Tineretului Piatra Neamţ- anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 46/2015 privind aprobarea  organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Teatrului Tineretului Piatra Neamţ, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul transformării a două posturi din cadrul Compartimentului artistic, prevăzute la poziţiile 24 şi 25, de actor, studii superioare, grad profesional II, în actor, studii superioare, grad profesional I.

Art.2: Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 01 iulie 2015, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

Art.3: Biroul resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ şi conducerea Teatrului Tineretului Piatra Neamţ vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului  Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI,

Daniela SOROCEANU