ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 128 din 9 iunie 2016

privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ

 

  Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 11.086/2016 a doamnei Emilia Arcan, preşedintele Consiliului judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 11.086/2016 al Direcţiei Generale Buget Finanţe şi al Direcţiei de management, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin.(2) lit.”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, urmând ca acestea să aibă conţinutul prevăzut în anexele nr. 1) şi nr. 2) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 16 iunie 2016, sub condiţia încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget, precum şi a obţinerii avizului favorabil al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

            (2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică, în mod corespunzător, anexele nr.1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 39/2016 pentru aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, cu modificările şi completările ulterioare.

         Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

PREŞEDINTE

Ec. Emilia ARCAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra-Neamţ

Nr. 128

09/06/2016