HOTĂRÂRE

Nr. 129 din 22.07.2011

privind aprobarea unei asocieri în vederea organizării

Sărbătorii ”Ziua Marinei”

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 8801/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedinteleConsiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr. 7161 /2011 a Primăriei oraşului Bicaz;

Văzând raportul de specialitate comun nr.8801/2011 al Direcţiei juridice şi Direcţiei generale buget, finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1) Se aprobă asocierea dintre Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, şi Oraşul Bicaz, prin Consiliul Local al Oraşului Bicaz, în vederea organizării Sărbătorii ”Ziua Marinei” ce va avea loc îndata de 15.08.2011.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea organizării acţiunii prevăzute la alin.(1), în cuantum de 20.000 lei.

(3) Se aprobă acordul de asociere, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

 

       Contrasemnează:

                                                                               SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                  Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR