HOTĂRÂRE

Nr. 129 din 28.09.2012

 

privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare de către Societatea Comercială TROLEIBUZUL S.A. Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 11.923/2012 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ întocmită în baza adresei nr. 3.864/2012 a Societăţii Comerciale TROLEIBUZUL S.A. Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 11.923/2012 al Serviciului juridic, contencios, relaţii publice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul prevederilor art. 97 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă achiziţionarea de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare de către Societatea Comercială TROLEIBUZUL S.A. Neamţ.

Art.2: Se mandatează reprezentanţii Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a Societăţii Comerciale TROLEIBUZUL S.A. Neamţ în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor art. 1.

   Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE,

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

 

 

                                                                 Contrasemnează

SECRETARUL JUDEŢULUI,

Cristina MITITELU