ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

          CONSILIUL  JUDEŢEAN          

HOTĂRÂRE

Nr. 129 din  31 iulie 2014

privind aprobarea unei asocieri cu comuna Bozieni în vederea realizării unei acţiuni de interes judeţean

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 10.319/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr. 2.564/2014 a primarului comunei Bozieni;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 10.319/2014 al Direcţiei generale buget finanţe şi al Direcţiei juridice, relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile şi amendamentele formulate în şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1: (1) Se aprobă asocierea dintre Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, şi Comuna Bozieni, prin Consiliul local al comunei Bozieni, în vederea promovării tradiţiilor şi obiceiurilor locale, cu ocazia manifestărilor prilejuite de organizarea ”Sărbătorii comunei Bozieni”, eveniment ce va avea loc în data de 17 august 2014.

            (2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea organizării acţiunii prevăzute la alin.(1), în cuantum de 20.000 lei.

            (3) Se aprobă acordul de asociere, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2: Direcţia generală buget finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică, relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheiere acordului de asociere.

            Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

     

p. PREŞEDINTE

VICEPREŞEDINTE

Emilia ARCAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU