ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 129 din 30  iunie 2015

privind decontarea cheltuielilor de transport pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din unităţile de învăţământ finanţate din bugetul Judeţului Neamţ pentru luna mai 2015

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere dispoziţiile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Instrucţiunii ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice, ale Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5573/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a învăţământului special şi special integrat, precum şi ale Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.5555/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională;

Examinând expunerea de motive nr. 10.989/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr. 1469/2015 a Centrului şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Alexandru Roşca” Piatra-Neamţ, nr.1057/2015 a Centrului şcolar pentru Educaţie Incluzivă Roman, nr.745/2015 a Centrului şcolar pentru Educaţie Incluzivă Tîrgu Neamţ, nr.2150/2015 a Liceului Tehnologic Special Ştefan cel Mare şi nr. 836/2015 a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 10.989/2015 al Direcţiei generale buget finanţe,  precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art. 91, alin.(1), lit.”f”, ale art. 97,  precum şi ale art. 98 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă decontarea cheltuielilor de transport pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din unităţile de învăţământ finanţate din bugetul Judeţului Neamţ, pentru luna mai 2015 după cum urmează:

 

Denumirea instituției

Luna mai 2015

Suma (lei)

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Alexandru Roşca” Piatra-Neamţ

1.188

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Roman

2.180

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Tîrgu Neamţ

2.840

Liceul Tehnologic Special Ştefan cel Mare

3.085

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională

1.110

 

 Art.2: (1) Direcţia generală buget finanţe, unităţile de învăţământ special şi Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Neamţ vor lua măsurile ce se impun pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Responsabilitatea plăţii efective a drepturilor prevăzute la art.1 revine ordonatorilor terţiari de credite ai unităţilor de învăţământ finanţate din bugetul Judeţului Neamţ, precum şi compartimentelor financiar-contabile ale acestora, care verifică realitatea şi legalitatea sumelor solicitate.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU