ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 129 din 9 iunie 2016

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 93/2016 privind aprobarea unei asocieri cu Clubul Sportiv Ecvestru Piatra Neamţ în vederea realizării unor acţiuni de interes public judeţean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 10.770/2016 a doamnei Emilia Arcan, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr. 46/2016 a  Clubului Sportiv Ecvestru Piatra Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 10.770/2016 al Direcţiei Generale Buget Finanţe, Direcţiei Juridice şi Relaţii Internaţionale şi al Direcţiei de Management, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

                  Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea acordului de asociere – anexă la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 93/2016 privind aprobarea unei asocieri cu Clubul Sportiv Ecvestru Piatra Neamţ în vederea realizării unor acţiuni de interes public judeţean, acţiuni prilejuite de aniversarea a 30 de ani de la inaugurarea Bazei Hipice ”Virgil Bărbuceanu” din Piatra Neamţ, respectiv Finala Campionatului Naţional la categoriile B, C, D, E, F şi Concursul Internaţional – Trofeul ”Virgil Bărbuceanu”, care vor avea loc în intervalul 10-14 august 2016, în municipiul Piatra Neamţ, judeţul Neamţ, după cum urmează:

A.    Punctul 4.1 se modifică şi va avea următorul conţinut:

„4.1 Obligaţiile Consiliului Judeţean Neamţ:

a. să aloce suma de 70.000 lei în vederea organizării evenimentului de la art.II, în două tranşe, după cum urmează:

– prima tranşă, de 50% din sumă, va fi alocată după semnarea acordului de asociere, pe baza solicitării scrise formulată până cel târziu la data de 1 iulie 2016;

– a doua tranşă, reprezentând diferenţa de 50% din sumă, va fi alocată până la data de 10 august 2016 sub condiţia justificării primei tranşe.”.

B. Punctul 4.2, lit.a se modifică, urmând a avea următorul conţinut:

4.2 Obligaţiile Clubului Sportiv Ecvestru Piatra Neamţ:

a. să cheltuiască suma alocată de Consiliul Judeţean Neamţ pentru acoperirea cheltuielilor menţionate în bugetul comunicat prin adresa nr. 46/2016, respectiv: plachete jubiliare, insigne jubiliare, diplome (jubiliare, sportivi), mape aniversare, afişe, bannere, invitaţie-program, premii sportivi şi prestări servicii sonorizare;”.

Art.2: Direcţia generală buget finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică şi relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea actului adiţional la acordul de asociere.

   Art.3:  Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

 

PREŞEDINTE

Ec. Emilia ARCAN

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra-Neamţ

Nr. 129

09/06/2016