ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

  CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                                                           

HOTĂRÂRE

Nr. 13 din 22.01.2010

privind aprobarea efectuării unor schimburi de spaţii

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 291/2010 a domnului Vasile Pruteanu, președintele  al Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 291/2010 al Direcției generale programe, dezvoltare rurală, al Direcţiei generale buget, finanţe şi al Direcţiei juridice, Hotărârea nr. 71/2009 a Comitetului Director al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra- Neamţ,  precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispozițiilor art. 97 şi ale art. 121 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:  (1) Se revocă darea în folosinţă gratuită către Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ a imobilului cu datele de identificare prevăzute în anexele nr. 1a şi 1b care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, urmând ca acesta să treacă în administrarea directă a Consiliului Judeţean Neamţ.

(2) Se aprobă trecerea din domeniul public al Judeţului Neamţ în domeniul privat al Judeţului Neamţ a imobilului de la alin. (1).

Art.2: (1) Se însuşesc rapoartele de evaluare ale unor imobile, prevăzute în anexele nr. 2a-2d care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea efectuării unor schimburi de spaţii.

(2) Se aprobă efectuarea unui schimb de spaţii între Judeţul Neamţ şi  doamnele Cristina Acostăchioaei şi Mihaela Voiculescu, coproprietare, urmând ca Judeţul Neamţ să plătească acestora şi suma de 952 lei, reprezentând diferenţa de valoare dintre spaţiile schimbate.

(3) Se aprobă efectuarea unui schimb de spaţii între Judeţul Neamţ şi doamna Mihaela Gelbert urmând ca Judeţul Neamţ să plătească acesteia şi suma de 357 lei, reprezentând diferenţa de valoare dintre spaţiile schimbate.

(4) Datele de identificare ale spaţiilor ce urmează a fi schimbate sunt prevăzute în anexele nr. 3a-3c şi 4a-4c, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.3: Se aprobă trecerea din domeniul privat al Judeţului Neamţ în domeniul public al Judeţului Neamţ a spaţiilor primite la schimb conform prevederilor art.2, după finalizarea procedurilor legale privind schimbul de bunuri imobile.

Art.4: (1) Se aprobă concesionarea către doamnele Cristina Acostăchioaei, Mihaela Voiculescu şi Mihaela Gelbert a terenurilor aferente spaţiilor cedate la schimb de către Judeţul Neamţ, cu respectarea preţului/m.p. şi a condiţiilor din contractele de concesionare ale terenurilor aferente spaţiilor transmise în proprietatea Judeţului Neamţ, la data finalizării procedurilor legale privind schimbul de bunuri imobile.

(2) Cu aceeași dată, încetează valabilitatea contractelor de concesionare ale terenurilor aferente spațiilor transmise în proprietatea Județului Neamț.

Art.5: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului Secretariat.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

 

        Contrasemnează

                                                                                            SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                           Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR