HOTĂRÂRE
Nr. 13 din 16.01.2013
privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Războieni

Consiliul Judeţean Neamţ;
Examinând expunerea de motive nr. 114/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;
Văzând raportul de specialitate comun nr. 114/2013 al Direcţiei Generale Buget, Finanţe şi al Biroului Resurse Umane, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Războieni, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.34/2010- anexele nr. 5a) şi 5b), în sensul înfiinţării a 4 posturi de îngrijitoare, studii generale şi a 2 posturi de infirmieră, studii generale/medii în cadrul Biroului de Îngrijire şi Asistenţă.
Art.2: Modificările prevăzute la art.1 sunt valabile sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.
Art.3: Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 16 ianuarie 2013.
Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

Contrasemnează
SECRETARUL JUDEŢULUI
Cristina MITITELU