ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                     

HOTĂRÂRE

Nr. 13 din 12 februarie 2014

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 208/2013 privind stabilirea taxelor, tarifelor şi amenzilor din competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Neamţ, valabile pentru anul fiscal 2014

 

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.402/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 47/2014 a Teatrului Tineretului Piatra-Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 402/2014 al Direcţiei Generale Buget Finanţe precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3) lit. c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea anexei nr.8 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 208/2013 – „Tarife practicate pentru biletele de intrare la spectacolele Teatrului Tineretului Piatra-Neamţ”, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

PREŞEDINTE

 Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

 

 

Contrasemnează:

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU