ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

 

                                                                                                                                                                           

HOTĂRÂRE

Nr. 13 din 29 ianuarie 2015

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr.1/2015 privind utilizarea unor sume din excedentul anual al bugetului Judeţului Neamţ

 

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 651/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 651/2015 al Direcţiei generale buget finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

       În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se modifică art.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.1/2015privind utilizarea unor sume din excedentul anual al bugetului Judeţului Neamţ, urmând ca acesta să aibă următorul conţinut:

„ Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2014, prin utilizarea sumei de 7.335.291,82 lei din excedentul bugetului local pe anul 2013”.

Art.2: Direcţia generală buget, finanţe va lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

                                                                                                       Contrasemnează

                                                                                                SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                            Daniela SOROCEANU