ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 13 din 28 ianuarie 2016

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 264/2015 privind stabilirea taxelor, tarifelor şi amenzilor din competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Neamţ, pentru anul fiscal 2016

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal;

Examinând expunerea de motive nr. 650/2016 a doamnei Emilia Arcan, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr. 15 și 39/2016 ale Direcției de administrare a Parcului Național Ceahlău;

 Văzând raportul de specialitate  nr. 650/2016 al Direcţiei Generale Buget Finanţe precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

  Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3) lit. c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu  modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea anexei nr. 10- Taxele speciale şi amenzile contravenţionale din competenţa Direcţiei de Administrare a Parcului Naţional “Ceahlău”- la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.264/2015 privind stabilirea taxelor, tarifelor şi amenzilor din competenţa de aprobare a Consiliului Judeţean Neamţ, pentru anul fiscal 2016, în sensul revocării taxei de vizitare „Centrul de vizitare Izvoru Muntelui”, prevăzută la pct.2 al capitolului A) –Taxe speciale.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor.

 

PREŞEDINTE

Ec. Emilia ARCAN

 

 

Contrasemnează

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU