HOTĂRÂRE

Nr.130 din 28.09.2012

 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr.18/2012 privind aprobarea unui proiect de interes regional, a cheltuielilor şi a activităţilor legate de proiect

 

    Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr.88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3- Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3- Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă;

Examinând expunerea de motive nr. 11.760/2012 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 498/2012 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 11.760/2012 al Direcţiei generale de dezvoltare judeţeană, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (5) lit. ”a”, pct.3 şi pct.8, alin.(6), lit.”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1Se aprobă modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 18/2012, urmând ca acesta să aibă următorul conţinut:

”Se aprobă cheltuielile legate de proiect care revin Judeţului Neamţ prin Consiliul Judeţean Neamţ, respectiv suma de 58.912,61 lei (din care 11.402,44 lei TVA), reprezentând contribuţia proprie a Consiliului Judeţean Neamţ la cheltuielile eligibile aferente realizării proiectului.”

Art.2:Se abrogă art.3 din Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 18/2012.

Art.3:Se aprobă modificarea art.4 din  Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 18/2012, urmând ca acesta să aibă următorul conţinut:

Se aprobă suma de 2.886.717,73 lei, reprezentând asigurarea cotei-parte din resursele financiare necesare implementării optime a proiectului, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor”.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

CONTRASEMNEAZĂ

                                                          SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                 Cristina MITITELU