ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                               

HOTĂRÂRE

Nr. 130 din  26 iulie 2013

privind prelungirea si modificarea unui acord de asociere

 

               Consiliul Judeţean Neamţ;

 Având în vedere prevederile Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare;

 Examinând expunerea de motive nr. 8840/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr. 51/2013 a Volei Club Municipal LPS Piatra- Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 8840/2013 al Direcţiei generale buget finanţe şi al Serviciului juridic, contencios, relaţii publice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă prelungirea acordului de asociere dintre Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, şi Volei Club Municipal LPS Piatra- Neamţ, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.138/2008, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor activităţi de interes judeţean, până la data de 31.12.2015.

Art.2: (1) Se aprobă modificarea art. III ”Durata Asocierii”, pct. 3.1 din acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, şi Volei Club Municipal LPS Piatra- Neamţ, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.138/2008, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

”3.1 Acordul de asociere intră în vigoare la data semnării de către ambele părţi şi produce efecte până la data de 31.12.2015.”

(2) Se aprobă modificarea art.IV ”Obligaţiile Asociaţiilor”, pct. 4.1. ”Obligaţiile Consiliului Judeţean Neamţ” , lit.”a” din acordul de asociere de la alin. (1), după cum urmează:

”4.1. Obligaţiile Consiliului Judeţean Neamţ:

a.                   să aloce suma de 15.000 lei/ lună în scopul sprijinirii echipei Volei Club Municipal LPS Piatra-Neamţ, în vederea dezvoltării voleiului de performanţă în judeţul Neamţ. Sumele alocate urmează a se vira lunar.”

(3) Se aprobă modificarea art.IV ”Obligaţiile Asociaţiilor”, pct. 4.2. ”Obligaţiile Volei Club Municipal LPS Piatra-Neamţ”, lit. ”a” din acordul de asociere de la alin. (1),după cum urmează:

” 4.2. Obligaţiile Volei Club Municipal LPS Piatra-Neamţ:

a.                  să cheltuiască suma alocată de Consiliul Judeţean Neamţ pentru acoperirea în mod exclusiv a cheltuielilor materiale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă.”

(4)Se aprobă modificarea art.IV ”Obligaţiile Asociaţiilor”, pct. 4.2. ”Obligaţiile Volei Club Municipal LPS Piatra-Neamţ”, lit. ”f” din acordul de asociere de la alin. (1),după cum urmează:

” 4.2. Obligaţiile Volei Club Municipal LPS Piatra-Neamţ:

           f.       să transmită Consiliului Judeţean Neamţ documentele legate de modul de cheltuire a sumelor alocate de către acesta, până cel târziu la data de 10 a fiecărei luni, pentru luna anterioară, cu menţiunea că sumele justificate nu au mai fost decontate la alt finanţator, în caz contrar urmând a restitui suma primită.”

Art.3: (1) Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Serviciul juridic contencios, relaţii publice va lua măsurile ce se impun în vederea redactării şi semnării actului adiţional la acordul de asociere menţionat anterior.

(2)Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

       Culiţă TĂRÂŢĂ    

      

 

 

 

                                  

                                               CONTRASEMNEAZĂ

                                  SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                  Daniela SOROCEANU