ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr.130 din  31 iulie 2014

privind aprobarea unei asocieri cu Oraşul Tîrgu-Neamţ în vederea finanţării unei acţiuni de interes public judeţean

 

            Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 10371/2014 a doamnei Emilia Arcan, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr. 155/2014 a  primarului Oraşului Tîrgu-Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 10371/2014 al Direcţiei generale buget, finanţe şi Direcţiei juridice, relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile şi amendamentele formulate în şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea dintre Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, şi Oraşul Tîrgu-Neamţ, prin Consiliul Local al Oraşului Tîrgu-Neamţ, în vederea organizării şi realizării în comun a evenimentului ”Zilele Oraşului Tîrgu Neamţ” ce va avea loc în perioada 6-8 septembrie 2014,  în Oraşul Tîrgu-Neamţ.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea organizării acţiunii prevăzute la alin.(1), în cuantum de 50.000 lei.

(3) Se aprobă acordul de asociere, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:  Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică, relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

Art.3:  Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

p. PREŞEDINTE

VICEPREŞEDINTE

Emilia ARCAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU