ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 130 din 9 iunie 2016

privind acceptarea unei donaţii

 

         Consiliul Judeţean Neamţ;

           Având în vedere prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.10.541/2016 a doamnei Emilia Arcan, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza ofertei transmise de Fundaţia OUTSIDER ART Piatra Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 10.541/2016 al Direcţiei de management, Direcţiei generale buget finanţe şi Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale, adresa nr. 1.730/2016 a Primăriei municipiului Piatra Neamţ, adresa nr. 31/2016 a Direcţiei Judeţene pentru Cultură Neamţ, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

             Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (1), lit.„c”, alin.(5), lit.„a”, pct.1, 2 şi 4, ale art. 97 şi ale art. 121, alin.(3) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se acceptă, în numele Judeţului Neamţ, donaţia făcută acestuia de Fundaţia OUTSIDER ART Piatra Neamţ, referitoare la sculptura „Sărutul”, având datele de identificare prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu următoarele condiţii impuse de donator:

a.       bunul să fie amplasat (expus) în curtea sediului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ;

b.      bunul să nu fie mutat fără înştiinţarea şi acordul autorului, pictorul Laurenţiu Dimişcă;

c.       bunul se donează fără cesiunea drepturilor de autor.

 (2) Se mandatează preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ să semneze, în numele şi pentru Judeţul Neamţ, actul notarial de acceptare a donaţiei, cu suportarea taxelor notariale necesare autentificării acestuia de către donatar, respectiv Judeţul Neamţ.

Art.2: Sub condiţia încheierii actului notarial prevăzut la art.1, alin(2), se aprobă înscrierea în inventarul domeniului public al Judeţului Neamţ a bunului ce face obiectul donaţiei, precum şi darea acestuia în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ.

Art.3: Direcţia de management, Direcţia generală buget, finanţe şi Direcţia juridică şi relaţii internaţionale vor lua măsurile ce se impun pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4:  Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

PREŞEDINTE

Ec. Emilia ARCAN

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra-Neamţ

Nr. 130

09/06/2016