HOTĂRÂRE

Nr. 131  din  22.07.2011

privind soluționarea unor cereri

 

                Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopției, republicată, și ale Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 7.504/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitărilor doamnei Maria Amariei, respectiv a familiei Ovidiu și Delia-Maricica Humă;

   Văzând raportul de specialitate nr. 7.504/2011 al Direcţiei juridice, sentințele civile nr. 29/CC/2011 și 39/CC/2011 ale Tribunalului Neamț- Secția civilă, adresele nr. 11.597 și 11.827/2011 ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

   În temeiul dispozițiilor art.97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Consiliul Județean Neamț, în calitate de reprezentant legal, conform sentinței civile nr. 29/CC/2011 a Tribunalului Neamț, definitivă și irevocabilă, al minorului Mălău Matei-Ioan, născut la data de 2 ianuarie 2010, în municipiul Roman, CNP 5100102270857, emite acordul în vederea eliberării unui pașaport simplu pentru minorul anterior menționat.

(2) Toate formalitățile necesare în vederea eliberării pașaportului simplu vor fi îndeplinite de către doamna Amariei Maria, CNP 2680424270610, cu domiciliul în municipiul Piatra-Neamț, str. Biruinței nr. 3, bl. D”6, sc. B, ap. 30, județul Neamț.

(3) Consiliul Județean Neamț, în calitate de reprezentant legal, emite acordul pentru ieșirea din țară a minorului Mălău Matei-Ioan, pentru efectuarea unei vizite în Italia, în perioada 23 iulie- 1 octombrie 2011.

(4) Pe perioada deplasării în afara granițelor țării, minorul va fi însoțit de către doamna Amariei Maria, aceasta având obligațiile prevăzute la art. 32 alin. (1) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2: (1) Consiliul Județean Neamț, în calitate de reprezentant legal, conform sentinței civile nr. 39/CC/2011 a Tribunalului Neamț, definitivă și irevocabilă, al minorului Apostol Carol, născut la data de 8 aprilie 2010, în municipiul Piatra-Neamț, CNP 5100408270029, emite acordul în vederea eliberării unui pașaport simplu pentru minorul anterior menționat.

(2) Toate formalitățile necesare în vederea eliberării pașaportului simplu vor fi îndeplinite de către domnul Humă Ovidiu, CNP 1720913270587, și doamna Humă Delia-Maricica, CNP 2730126270629, cu domiciliul în municipiul Piatra-Neamț, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, bl. B19, sc. B, ap. 65, județul Neamț.

            (3) Consiliul Județean Neamț, în calitate de reprezentant legal, emite acordul pentru ieșirea din țară a minorului Apostol Carol, pentru efectuarea unei vizite în Bulgaria, în perioada 15-31 august 2011.

(4) Pe perioada deplasării în afara granițelor țării, minorul va fi însoțit de către domnul Humă Ovidiu și doamna Humă Delia-Maricica, aceștia având obligațiile prevăzute la art. 32 alin. (1) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările și completările ulterioare.

 Art.3: (1) Direcţia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț va monitoriza respectarea de către doamna Amariei Maria, respectiv de către domnul Humă Ovidiu și doamna Humă Delia-Maricica a obligațiilor legale prevăzute de art. 32 alin. (1) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările și completările ulterioare .

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

   PREŞEDINTE

                      Vasile PRUTEANU                    

            

 

                                                         

    CONTRASEMNEAZĂ

   SECRETARUL JUDEŢULUI

   Mihaela IGNATOVICI-LAZĂR