HOTĂRÂRE

Nr. 131 din 28.09.2012

privind aprobarea unei asocieri cu Clubul Sportiv ”Biruinţa ”Gherăeşti

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

            Având în vedere prevederile Legii 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 12.094/2012 a domnului Culiţă Tărâţă, preţedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr. 35/2012 a Clubului Sportiv ”Biruinţa” Gherăeşti;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 12.094/2012 al Direcţiei generale buget, finanţe şi al Serviciului juridic, contencios, relaţii publice ţi, precum ţi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” ţi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările ţi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Clubul Sportiv ”Biruinţa” Gherăeşti, în vederea organizării finalei competiţiei sportive ”CUPA SATELOR” la  oină seniori, care se va desfăşura în perioada 5-6 octombrie 2012, în comuna Gherăeşti, judeţul Neamţ.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, în cuantum de 10.000 lei.

   (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ ţi Clubul Sportiv ”Biruinţa” Gherăeşti, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Serviciul juridic, contencios, relaţii publice va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Biroului Secretariat ţi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

          Contrasemnează:

                                        SECRETARUL JUDEŢULUI

                                         Cristina MITITELU