ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                              

HOTĂRÂRE

Nr. 131  din 26 iulie 2013

privind aprobarea unei asocieri cu Seminarul Teologic Ortodox ”VENIAMIN COSTACHI” în vederea realizării unei acţiuni de interes judeţean

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 8857/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedinteleConsiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării Seminarului Teologic Ortodox ”VENIAMIN COSTACHI” nr. 1070/2013;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 8857/2013 al Direcţiei generale buget finanţe şi al Serviciului juridic, contencios, relaţii publice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit.”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1) Se aprobă asocierea dintre Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, şi Seminarul Teologic Ortodox ”VENIAMIN COSTACHI”, în vederea organizării Taberei de vară pentru dezvoltarea performanţei la copii, ce va avea loc înperioada 16.08.- 10.09.2013.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea organizării acţiunii prevăzute la alin.(1), în cuantum de 50.000 lei.

(3) Se aprobă acordul de asociere, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Serviciul juridic, contencios, relaţii publice va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

 

          Contrasemnează:

                                                                                        SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                            Daniela SOROCEANU