ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 131 din 30 iunie 2015

privind validarea unor persoane ca membri ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ

 

  Consiliul Judeţean Neamţ;

  Având în vedere dispoziţiile Legii nr.218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr.787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică;

Examinând expunerea de motive nr. 10.695/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr.1779426/2015 a Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Neamţ, nr.3915012/2015 a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ şi a Dispoziţiei Primarului municipiului Piatra-Neamţ nr.1352/2015;

Văzând raportul de specialitate nr. 10.695/2015 al Direcţiei Juridice, Relaţii Internaţionale, precum şi raportul de avizare al comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se validează în calitate de membri ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ, următoarele persoane:

                     col. Sorin Gherman, inspector şef al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Neamţ;

                     col. Ioan Niţică, inspector şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava” al judeţului Neamţ;

                     Eugen Pancu, director al Poliţiei Locale Piatra-Neamţ.

(2) În mod corespunzător, se completează Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 115/2012 privind validarea membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI,

Daniela SOROCEANU