ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 131 din 9 iunie 2016

privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 271/2015 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii instituţiilor şi autorităţilor publice centrale şi locale, ale Hotărârii Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale;

Examinând expunerea de motive nr. 11.012/2016 a doamnei Emilia Arcan, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită la solicitarea nr.22.598/2016 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 11.012/2016 al Direcţiei de management şi al Direcţiei generale buget finanţe, Hotărârea nr. 62/2016 a Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, precum şi  rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit. ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 186/2014, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul suplimentării numărului de personal cu 56 de posturi, conform anexelor nr. 1.1, 1.2, 2.1 şi 2.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În mod corespunzător, se modifică anexele nr.1, 1.d, 1.e, 2.5 şi 2.6 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 186/2014 pentru aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale aparatul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.2: Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data de 16 iunie 2016, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

Art.3: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, Direcţia generală buget finanţe şi Direcţia de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ vor dispune măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

 

PREŞEDINTE

Ec. Emilia ARCAN

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra-Neamţ

Nr. 131

09/06/2016