ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

           CONSILIUL  JUDEŢEAN            

HOTĂRÂRE

Nr. 132 din  31 iulie 2014

privind aprobarea unei asocieri cu Comuna Farcaşa în vederea finanţării unei acţiuni de interes public judeţean

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 10607/2014 a doamnei Emilia Arcan, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr. 2418/2014 a primarului Comunei Farcaşa;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 10607/2014 al Direcţiei generale buget, finanţe şi Direcţiei juridice, relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile şi amendamentele formulate în şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea dintre Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, şi Comuna Farcaşa, prin Consiliul Local al Comunei Farcaşa, în vederea organizării şi realizării în comun a festivităţilor prilejuite de împlinirea a 240 de ani de la prima atestare documentară a Bisericii de Lemn Sfânta Cuvioasă Parascheva, ce vor avea loc la data de 17 august 2014,  în Comuna Farcaşa.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea organizării acţiunii prevăzute la alin.(1), în cuantum de 25.000 lei.

(3) Se aprobă acordul de asociere, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:  Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică, relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

Art.3:  Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

p. PREŞEDINTE

VICEPREŞEDINTE

Emilia ARCAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU