ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN           

HOTĂRÂRE

Nr. 132 din 30 iunie  2015

privind neexercitarea dreptului de preempţiune la cumpărarea unui imobil

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 10740/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza unei oferte de vânzare a unui bun imobil către Judeţul Neamţ, formulate de către Dimitrie Franklin Lalu, Ion Nicolau şi Edouard Spiro Nicolae Lalu; 

Văzând raportul de specialitate comun nr. 10740/2015 al Direcţiei generale buget-finanţe şi al Direcţiei juridice, relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) lit. ”c”, ale art. 97 şi ale art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă neexercitarea dreptului de preempţiune al Judeţului Neamţ la cumpărarea imobilului – pavilionul A situat în municipiul Piatra Neamţ, strada Petru Rareş, nr.3, judeţul Neamţ, imobil înscris în Lista Monumentelor istorice, având codul unic de identificare NT-m-B-10571.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI,

Daniela SOROCEANU