ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 132 din 9 iunie 2016

privind modificarea statului de funcţii al Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Războieni

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

    Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

          Examinând expunerea de motive nr. 11.146/2016 a doamnei Emilia Arcan, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr. 1.552 şi nr. 1.578/2016 ale Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Războieni;

           Văzând raportul de specialitate comun nr. 11.146/2016 al Direcţiei Generale Buget-Finanţe şi al Direcţiei de management, procesul verbal al şedinţei Comitetului Director al Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Războieni, desfăşurată în data de 1.06.2016, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

          Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

          În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2) lit.”c”şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

      Art.1: Se aprobă modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Războieni, aprobat conform anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 86/2014, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

a.            postul de asistent medical, studii postliceale, din cadrul Biroului de îngrijire şi asistenţă, poziţia 11 în statul de funcţii, se transformă în asistent medical principal, studii postliceale;

b.           postul vacant de asistent medical debutant (fiziokinetoterapie), studii postliceale, din cadrul Biroului de îngrijire şi asistenţă, poziţia 16 în statul de funcţii, se transformă în asistent social, studii superioare;

c.            două posturi vacante de infirmieră, studii medii, din cadrul Biroului de îngrijire şi asistenţă, poziţiile 64 şi 65 în statul de funcţii, se transformă în instructor de ergoterapie, studii superioare.

           Art.2: Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data de 16 iunie 2016, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

          Art.3: Direcţia de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, precum şi Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Războieni vor dispune măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

          Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

 

PREŞEDINTE

Ec. Emilia ARCAN

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra-Neamţ

Nr. 132

09/06/2016