HOTĂRÂRE
Nr. 133 din 25.10.2012
privind aprobarea unei asocieri cu Oraşul Bicaz în vederea realizării unor acţiuni de interes public judeţean 

Consiliul Judeţean Neamţ;
Examinând expunerea de motive nr. 12.985/2012 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitărilor nr. 9.676 şi 10.831/2012 ale Oraşului Bicaz;
Văzând raportul de specialitate comun nr. 12.985/2012 al Direcţiei generale buget, finanţe şi Serviciului juridic contencios, relaţii publice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1) Se aprobă asocierea dintre Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, şi Oraşul Bicaz, prin Consiliul Local al Oraşului Bicaz, în vederea organizării în comun a ”Târgului produselor tradiţionale de pe Valea Muntelui” şi a competiţiilor sportive la care vor participa echipe şi sportivi din 14 localităţi din judeţul Neamţ, acţiuni ce vor avea loc în perioada 25-28 octombrie 2012 în cadrul ”Zilelor Oraşului Bicaz” şi care au ca scop promovarea potenţialului turistic al zonei.
(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea organizării acţiunilor prevăzute la alin.(1), în cuantum de 20.000 lei.
(3) Se aprobă acordul de asociere, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: (1) Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Serviciul juridic contencios, relaţii publice va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.
(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

                                                                              Contrasemnează:
                                                                   SECRETARUL JUDEŢULUI
                                                                            Cristina MITITELU