ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

                                   CONSILIUL  JUDEŢEAN                             

HOTĂRÂRE

Nr. 133 din  31   iulie 2014

privind aprobarea unei asocieri cu Seminarul Teologic Ortodox ”VENIAMIN COSTACHI” în vederea realizării unei acţiuni de interes judeţean

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 10637/2014 a doamnei Emilia Arcan, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării Seminarului Teologic Ortodox ”VENIAMIN COSTACHI”  nr. 1189/2014;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 10637/2014 al Direcţiei generale buget finanţe şi al Direcţiei juridice, relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile şi amendamentele formulate în şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit.”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea dintre Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, şi Seminarul Teologic Ortodox ”VENIAMIN COSTACHI”, în vederea organizării Taberei pentru dezvoltarea performanţei la copii, ce va avea loc în perioada 30.08-4.09.2014.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea organizării acţiunii prevăzute la alin.(1), în cuantum de 50.000 lei.

(3) Se aprobă acordul de asociere, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică, relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

p. PREŞEDINTE

VICEPREŞEDINTE

Emilia ARCAN

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU