ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 133 din 9 iunie 2016

privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de    Urgenţă Piatra Neamţ

 

           Consiliul Judeţean Neamţ;

        Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 271/2015 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii instituţiilor şi autorităţilor publice centrale şi locale, ale Hotărârii Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar;

         Examinând expunerea de motive nr.10.830/2016 a doamnei Emilia Arcan, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 14.917/2016 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ;

         Văzând raportul de specialitate comun nr.10.830/2016 al Direcţiei Generale Buget Finanţe şi al Direcţiei de Management, Hotărârea Comitetului Director al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ nr. 78/2016,  Hotărârea Consiliului de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ nr.23/2016, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

        Luând act de dezbaterile şi de amendamentul formulat în şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

          În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

      Art.1: Se aprobă modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.32/2016 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

     Art.2: (1) Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 16 iunie 2016, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

                        (2) Direcţia de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, precum şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ vor dispune măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

PREŞEDINTE

Ec. Emilia ARCAN

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra-Neamţ

Nr. 133

09/06/2016