HOTĂRÂRE

Nr.134 din 31.08.2011

pentru respingerea proiectului de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Mihai CHEBAC

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 393/ 2004 privind Statutul aleşilor locali;

Examinând expunerea de motive nr. 8918/2011 a grupului de consilieri judeţeni ai Partidului Naţional Liberal, respectiv, ai Partidului Social Democrat;

Văzând referatul constatator nr. 8918/2011, raportul de avizare al comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti, precum şi rezultatul votului exprimat în cadrul şedinţei din data de 31 august 2011;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se respinge proiectul de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Mihai CHEBAC, iniţiat de grupul de consilieri judeţeni ai Partidului Naţional Liberal, respectiv, ai Partidului Social Democrat .

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

 

                                                              CONTRASEMNEAZĂ:

                                SECRETARUL JUDEŢULUI

                       Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR