ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 134 din 31 iulie 2014

privind numirea directorului general-manager al Teatrului Tineretului Piatra Neamţ

 

 

    Consiliul Judeţean Neamţ;

              Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 10692/2014 a doamnei Emilia Arcan, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 10692/2014 al Biroului Resurse Umane, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile şi amendamentele formulate în şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ, precum şi rezultatul votului secret consemnat în procesul- verbal nr.10737 /2014 al comisiei de validare;

        În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (2), lit. ”e” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă numirea domnului Liviu-Gelu Timuş ca director general-manager al Teatrului Tineretului Piatra Neamţ, începând cu data de 1 august 2014, pentru o perioadă de 5 ani.

Art.2: Biroul resurse umane şi Direcţia juridică, relaţii internaţionale vor asigura încheierea contractului de management în termenul legal.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor, autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

p. PREŞEDINTE

VICEPREŞEDINTE

Emilia ARCAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU