ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 134 din 9 iunie 2016

privind adoptarea Monografiei economico-militare a judeţului Neamţ

Consiliul judetean Neamt;

Având în vedere prevederile Legii apărării naţionale a României nr. 45/1994 cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, republicată, ale Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.174/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind întocmirea şi actualizarea monografiei economico-militare a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti, ale Hotărârii Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu;

Examinând expunerea de motive nr. 10.521/2016 a doamnei Emilia Arcan, preşedintele Consiliului Judetean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 742/NT/2016 a Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Neamţ;

Văzând raportul de specialitate  nr. 10.521/2016 al Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 Art.1: Se adoptă Monografia economico-militară a judeţului Neamţ, document clasificat secret de serviciu, în forma prevăzută în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la protecţia informaţiilor clasificate.

 

PREŞEDINTE

Ec. Emilia ARCAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra-Neamţ

Nr. 134

09/06/2016