HOTĂRÂRE

Nr. 135 din 31.08.2011

privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Vasile BALCAN

 

                   Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

   Examinând expunerea de motive nr. 10.077/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza demisiei înaintate de domnul Vasile Balcan;

Văzând referatul constatator nr. 10.077/2011, precum și raportul de avizare al comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti;

     În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Ia act de încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier judeţean al domnului Vasile Balcan.

Art.2: Se declară vacant locul de consilier judeţean ocupat de persoana de la art. 1.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

                                                                                       Contrasemnează:

                                                                       SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                              Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR