ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                                                                                       

HOTĂRÂRE

Nr. 135 din 19.08. 2013

privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al doamnei Nadina Simion

 

     Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

Examinând expunerea de motive nr.9983/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.41/2013 a Organizaţiei Judeţeane Neamţ a Partidului Poporului-Dan Diaconescu;

Văzând referatul constatator nr.9983/2013, Hotărârea Biroului Naţional de Coordonare a PP-DD nr.180/2013, precum şi raportul de avizare al comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

  În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Ia act de încetarea de drept  a mandatului de consilier judeţean al doamnei Nadina Simion, ca urmare a pierderii calităţii de membru al Partidului Poporului-Dan Diaconescu pe a cărui listă a fost aleasă.

Art.2: Se declară vacant locul de consilier judeţean ocupat de persoana prevăzută la art. 1.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

                                                                                       Contrasemnează:

                                                                                SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                        Daniela SOROCEANU