ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind alegerea comisiei de validare

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Văzând rezultatele votului deschis al consilierilor declarați aleși, consemnat in procesul-verbal al ședinței de constituire a consiliului județean;

Având în vedere prevederile art. 31, alin.(2), coroborate cu ale art.90 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum si pe cele ale art.4 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanța Guvernului nr.35/2002;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se stabilește ca numărul membrilor comisiei de validare a Consiliului Județean Neamț să fie 5.

Art.2: Se alege comisia de validare a Consiliului Județean Neamț, comisie care va funcționa pe întreaga durată a mandatului, în următoarea componență:

1.      Emilia ARCAN;

2.      Dănuţ ANDRUŞCĂ;

3.      Andreea TODIRIŢE;

4.      Elena-Monica ANTON;

5.      Alexandru MIHAI.

 

 

PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ,

Ioan MUNTEANU

 

 

 

                 ASISTENT,                                                                         ASISTENT,

 

Mădălina-Veronica CIUBOTARU                                        Marius-Mihai NECHITA

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL JUDEŢULUI,

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr.135

din 04 iulie 2016