HOTĂRÂRE

Nr. 136 din 31.08.2011

privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, precum şi al unor instituţii şi servicii publice de interes judeţean

 

             Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr.56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, ale Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.467/2010 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale în unităţile sanitare publice din sectorul sanitar şi ale Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

            Examinând expunerea de motive nr. 9.574/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr.281/2011 a Teatrului Tineretului Piatra-Neamţ şi nr. 17.003/2011 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ;

            Văzând raportul de specialitate comun nr. 9.574/2011 al Direcţiei Generale Buget-Finanţe şi al Biroului Resurse Umane,  precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

            În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 122/2010- anexa nr. 1b), cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

a) – modificarea a două funcţii de execuţie vacante, de personal contractual, din cadrul Serviciului Administrativ de la poziţia 124- inspector de specialitate, studii superioare, grad II şi de la poziţia 137- referent, studii medii, treapta profesională II, în două posturi de referent, studii medii, treapta profesională IA;

b) – transformarea unui post de personal contractual de referent, cu studii medii, treapta IA din cadrul Serviciului Administrativ, aprobat în statul de funcţii la poziţia 123, în funcţia de personal contractual de inspector de specialitate, cu studii superioare, gradul profesional II.

 

Art.2: Se aprobă modificarea statului de funcţii al Teatrului Tineretului Piatra-Neamţ, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.76/2010-anexa 1b), cu modificările şi completările ulterioare, în sensul transformării postului vacant de muncitor calificat (electrician), studii M/G, treapta I, în operator (imagine), studii superioare, grad I.

Art.3: Se aprobă modificarea statului de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.68/2011- anexa nr. 2), cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

        prin promovarea în funcţie a titularilor posturilor:

a)    Compartiment Diabet Zaharat, Nutriţie şi Boli Metabolice, nr. crt. XI: postul de asistent medical debutant, studii postliceale, poz. nr. 11, se transformă în asistent medical, studii postliceale;

b)    Compartiment Recuperare Pediatrică, nr. crt. XIX: postul de asistent medical debutant, studii postliceale, poz. nr. 6, se transformă în asistent medical, studii postliceale;

c)    Farmacia de Spital, nr. crt. XLVI: postul de asistent medical debutant, studii postliceale, poz. nr. 27, se transformă în asistent medical, studii postliceale;

d)    Laborator de Analize Medicale, nr. crt. XXXVII: postul de medic rezident anul III, studii superioare se transformă în medic rezident, studii superioare, anul IV.

       prin transformarea a două posturi:

a)   Farmacia de Spital, nr. crt. XLVI: unpost de asistent medical principal, studii postliceale, poz. nr. 25, se transformă în asistent medical debutant, studii postliceale;

b)   Secţia Chirurgie Generală, nr. crt. XXVIII: un post de infirmier, studii generale, poz. nr. 71, se transformă infirmier debutant, studii generale.

Art.4: (1) Modificările prevăzute la art.1-3 sunt valabile sub condiția încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

(2) Modificările prevăzute la art.3 sunt valabile și sub condiția respectării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale.

Art.5: Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 01 septembrie 2011.

Art.6: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului  Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

 

 

 

    Contrasemnează

                                                                              SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                 Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR