HOTĂRÂRE
Nr.136 din 25.10.2012

privind eliberarea din funcţie a unui vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile art. 101 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, replublicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art. 18 alin. (4) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare şi art.18 alin. (3) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Judeţean Neamţ;
Examinând expunerea de motive nr. 13306 /2012 a unui grup de 15 consilieri judeţeni;
Văzând rezultatul votului secret pentru eliberarea din funcţie a domnului Farcaşanu Mihai, consemnat în procesul verbal nr. 13.322 din 25.10.2012 al Comisiei de validare;
În temeiul dispozitiilor art.97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Domnul Mihai Farcaşanu se eliberează din funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ.
Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL JUDEŢULUI
Cristina MITITELU