ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

 

                                                                          HOTĂRÂRE

Nr.136  din 19.08.2013

 

privind validarea mandatului

de consilier judeţean al domnului Neculai Iftode

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.9991/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.41/2013 a Organizaţiei Judeţene Neamţ a Partidului Poporului – Dan Diaconescu şi a Hotărârii Biroului Naţional de Coordonare a PP-DD nr.180/2013;

Văzând raportul de specialitate nr.9991/2013 al Serviciului juridic, contencios, relaţii publice, informatică, precum şi procesul verbal nr. 10.093/2013 al Comisiei de validare;

În temeiul dispoziţiilor art.892 alin. (3) precum şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se validează mandatul de consilier judeţean al domnului  Neculai IFTODE.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE,

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

                                         CONTRASEMNEAZĂ

                                                           SECRETARUL JUDEŢULUI,

           Daniela SOROCEANU