HOTĂRÂRE

Nr. 137 din 31.08.2011

privind aprobarea unor documentaţii tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii de interes judeţean ”REPARAŢII ACOPERIŞ PRIN ÎNLOCUIRE ÎNVELITOARE LA DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE EVIDENŢA PERSOANELOR NEAMŢ ”

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 9842/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 9842/2011 al Direcţiei generale buget, finanţe şi al Direcţiei tehnice, investiţii, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (3) lit. ”f” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă documentaţiile tehnico-economice (studiu de fezabilitate şi proiect tehnic) aferente obiectivului de investiţii de interes judeţean ”REPARAŢII ACOPERIŞ PRIN ÎNLOCUIRE ÎNVELITOARE LA DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE EVIDENŢA PERSOANELOR NEAMŢ ”, în valoare totală de 244,17 mii lei (inclusiv T.V.A.), din care valoare construcții montaj de 188,445 mii lei, conform anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

Contrasemnează:

SECRETARUL JUDEŢULUI

Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR